Osvedčenie o finančnej stabilite


Certifikát pre finančne najstabilnejšie spoločnosti Medzinárodný poskytovateľ obchodných informácií a ratingová agentúra Dun & Bradstreet klasifikuje finančnú stabilitu a obchodnú spoľahlivosť všetkých prevádzkových spoločností na základe priebežne meranej a overenej metodológie vyvinutej medzinárodnými odborníkmi. Takto bola naša spoločnosť iSauna Design Kft. vybraná ako jedna z finančne najstabilnejších spoločností.


Pre našu spoločnosť je veľkou cťou byť medzi najlepšími na základe objektívneho hodnotenia spoločnosti Dun & Bradstreet. Dbáme na férovosť na trhu, preto je pre nás dôležité, aby externý odborník potvrdil, že pravdepodobnosť platobnej neschopnosti našej spoločnosti je extrémne nízka. Veríme, že pomocou certifikátu Dun & Bradstreet ešte viac zvýšime dôveru v našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov, ktorá je v dlhodobých, solídnych obchodných vzťahoch čoraz dôležitejšia.


Uznanie stability našej spoločnosti nezávislým medzinárodným expertom nám posiela správu, že sme na správnej ceste pri budovaní a rozvoji našej spoločnosti. Keďže kvalifikácia našej spoločnosti je založená na striktne profesionálnych kritériách, nie je možné sa o ňu uchádzať ani sa o ňu prihlásiť, preto certifikát Dun & Bradstreet skutočne odlišuje našu spoločnosť na trhu.


Spoločnosť ISauna Design Kft. získala certifikát Dun & Bradstreet AA (dvojité A), čo znamená, že finančné riziko nadviazania obchodného vzťahu s nami je veľmi nízke.


Certifikát Dun & Bradstreet je založený na certifikácii Dun & Bradstreet, ktorá už mnoho desaťročí certifikuje spoločnosti na medzinárodnej úrovni na základe ich spoľahlivosti. Certifikát Dun & Bradstreet, vydaný so značkami AAA, AA a A, naznačuje stabilitu spoločností a skutočnosť, že spoločnosť s takýmto označením je finančne stabilná.


Rating spoločnosti AAA bol zavedený v roku 1989 a od roku 1996 majú spoločnosti možnosť preukázať svoju obchodnú spoľahlivosť formou certifikátu. Certifikát poskytuje oprávneným spoločnostiam príležitosť ukázať ostatným, že ich spoločnosť je uznávaná, dôveryhodná a úveroschopná spoločnosť. Certifikát Dun & Bradstreet sa používa v mnohých krajinách Európy v rôznych oblastiach podnikania.


Hodnotenie Dun & Bradstreet je založené na údajoch z viacerých oficiálnych zdrojov, ako sú v prípade Maďarska údaje z ministerstva spravodlivosti, zápisy z registrového súdu, údaje od Národnej daňovej a colnej správy a iných úradov. Okrem údajov z oficiálnych zdrojov rating zahŕňa aj finančné informácie o spoločnosti, ako sú súvahové údaje, výkaz ziskov a strát a trendy.


Hodnotenie zohľadňuje demografické údaje spoločnosti alebo organizácie, teda vek, činnosť, veľkosť, vlastníkov a prepojenia spoločnosti. Z údajov programu Platobný zážitok sa do hodnotenia započítava, či daná firma uhrádza svoje účty včas alebo neskoro, teda s akou platobnou disciplínou. Okrem vyššie uvedeného sa do systému hodnotenia Dun & Bradstreet pridáva množstvo ďalších zozbieraných informácií, ako sú implementačné údaje alebo tlačové správy.


Keďže rating Dun & Bradstreet ukazuje nielen aktuálnu finančnú stabilitu našej spoločnosti, ale aj pravdepodobnosť, že sa náš podnik v budúcom roku dostane do platobnej neschopnosti v dôsledku vývoja ratingu Dun & Bradstreet, môžeme s hrdosťou povedať, že iSauna Design Kft. Bude aj v budúcnosti stabilným hráčom na trhu.

sk hu de en at cz
Obsah koša
0