VZP


West Invest Holding s.r.o.

Práva a povinnosti spoločnosti West Invest Holding s.r.o., ako Dodávateľa (ďalej len: Dodávateľ) a klienta, ktorý si ňou vyhotovený produkt objednáva mimo svojej obchodnej činnosti (ďalej len: Objednávateľ), ktoré nie sú uvedené v individuálnej dodávateľskej zmluve, sú obsiahnuté v týchto všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len: VZP).

1. Údaje Dodávateľa

Názov firmy: West Invest Holding spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo a poštová adresa: 929 01 Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18
Číslo v obchodnom registri: 46 375 651
Registračný súd: Okresný súd Trnava
Daňové číslo:  
IČ DPH: SK2023357545
E-mailová adresa sk info@luxusnesauny.sk

 

2. Ojednávateľ

Objednávateľ prostredníctvom objednávky, respektíve prostredníctvom uzatvorenia zmluvy vyhlasuje, že v okruhu objednávky koná ako spotrebiteľ, objednanú saunu alebo iný produkt (ďalej len: dielo) mieni používať na súkromné účely; vyhlasuje a zaručuje, že saunu alebo iný produkt nepoužije na obchodné ciele, za účelom zaobstarania zisku.

3. Vnik zmluvy

Dodávateľská zmluva medzi Stranami, bez dohody s iným obsahom vzniká, keď Objednávateľ a Dodávateľ podpíšu individuálnu dodaciu zmluvu, alebo keď sa vyhlásenie o prijatí ponuky Strany doručí Strane, ktorá ponuku poskytla. Za individuálnu dodaciu zmluvu sa považuje objednávkový list podpísaný oboma Stranami, ktorý obsahuje podstatné vlastnosti objednaného produktu, protihodnotu, termín plnenia a prijatie záväzku vzťahujúceho sa na plnenie.

4. Predmet zmluvy

Vznikom zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje k vyhotoveniu diela podľa špecifikácií uvedených v zmluve a v prípade osobitnej na to sa vzťahujúcej dohody jeho inštaláciu, a Objednávateľ sa zaväzuje na prevzatie diela a na uhradenie dohodnutej protihodnoty. Dodávateľ je pre plnenie svojich zmluvných povinností oprávnený na využitie spolupracujúceho subjektu aj bez osobitného súhlasu Objednávateľa.

5. Právo poskytovania príkazov a jej obmedzenia

Dodávateľ je pri plnení zmluvy povinný konať podľa pokynov Objednávateľa, ale pokyny Objednávateľa sa nemôžu vzťahovať na organizáciu dodávateľskej činnosti a nemôže plnenie učiniť pre Dodávateľa ťažším. Ak by sa v dôsledku pokynov Objednávateľa stalo plnenie Dodávateľa ťažším, je to potrebné považovať za iniciovanie zmeny zmluvy a Dodávateľ môže splnenie pokynu zamietnuť až dovtedy, kým sa Strany nedohodli na primeranom zvýšení protihodnoty.

V prípade, ak Objednávateľ poskytne neúčelný alebo neodborný príkaz, Dodávateľ je na to povinný Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľ na svojom príkaze trvá aj napriek upozornenia, Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť alebo úlohu môže vykonať podľa pokynov Objednávateľa, na riziko Objednávateľa. Dodavateľ v každom prípade zamietne splnenie pokynu, ak by jeho splnenie viedlo k porušeniu právneho predpisu alebo rozhodnutiu orgánu, alebo by ohrozoval iné osoby alebo ich majetok.

6. Práca navyše, náhradná práca

Dodávateľ vykoná aj prácu, ktorá je obsahom zmluvy, ale pri určení dodávateľskej ceny nebola bratá v úvahu, a aj takú prácu, bez ktorej nie je možné uskutočniť realizáciu diela vhodného na používanie podľa určenia (práca navyše).

Dodávateľ vykoná aj dodatočne nariadenú prácu, ktorá je potrebná najmä z dôvodu zmeny projektu, ak sa jeho práca v dôsledku jej vykonania nestane ťažšou (dodatočná práca).

7. Cena za dodanie

Strany môžu určiť protihodnotu činnosti Dodávateľa ako paušálnu cenu, alebo sa môžu dohodnúť aj na položkovitom vyúčtovaní vykonaných prác.

Ak sa Strany dohodli na paušálnej cene, Dodávateľ môže hodnotu dodatočnej práce žiadať nad paušálnou cenou, na úhradu protihodnoty práce navyše nie je oprávnený. Objednávateľ je ale povinný Dodávateľovi uhradiť také náklady vzniknuté v súvislosti s prácou navyše, ktoré v dobe uzatvorenia zmluvy nebolo možné predpokladať.

V prípade dodávateľskej ceny určenej podľa položkovitého vyúčtovania je Dodávateľ oprávnený na protihodnotu vykonanej práce na základe záležitostí určených v individuálnej zmluve.

Ak sa Strany nedohodli inak, 50% dodávateľskej ceny sa uhrádza pri uzatvorení individuálnej zmluvy, alebo pri potvrdení objednávky a Strany ju vyslovene určujú ako zábezpeku. Strany sú si vedomé právnej charakteristiky zábezpeky. Ak Objednávateľ využije svoje právo odstúpenia alebo výpovede podľa bodu 11.), zábezpeku stráca.

A zvyšná časť je splatná do 10 kalendárnych dní od splnenia zmluvy, za predloženia faktúry, vystavenej Dodávateľom.

8. Miesto výkonu činnosti

Dodávateľ vykonáva výrobnú a prípravnú činnosť na svojej vlastnej prevádzke.

Ak sa Strany dohodnú aj na inštalácii produktu, Objednávateľ je povinný ním označené miesto pre výstavbu poskytnúť k dispozícii Dodávateľovi v stave spôsobilom na vykonanie inštalačných prác v takom predbežne dohodnutom termíne, aby Dodávateľ mohol splniť zmluvne dojednané úlohy v termíne. Dodávateľ môže začatie činnosti zamietnuť dovtedy, kým miesto výstavby nie je vhodné na výkon činnosti. Ak Objednávateľ nezabezpečí miesto výstavby napriek výzve Dodávateľa, Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť a môže požadovať odškodné.

Ak sa Strany vyslovene dohodli na tom, že miesto určené na výkon činnosti upraví so spôsobilého stavu na výkon činnosti Dodávateľ, tieto náklady znáša Objednávateľ. V prípade, ak na rovnakom mieste súčasne alebo následne okrem Dodávateľa vykonáva prácu aj iný dodávateľ, podmienky na hospodárny a zosúladený výkon prác je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Objednávateľ môže činnosť Dodávateľa a použité materiály kedykoľvek skontrolovať. Ak pri kontrole zistí Objednávateľ chybu, je povinný to neodkladne oznámiť Dodávateľovi.

9. Termín

Dodávateľ je povinný zmluvne dohodnuté dielo odovzdať v zmluvne dohodnutom termíne. Nepovažuje sa za dodanie s omeškaním, ak sa odovzdanie neuskutoční z toho dôvodu, že niektorá podmienok, potrebná pre realizáciu, ktorú má zabezpečiť Objednávateľ, sa uskutoční s omeškaním, alebo sa vôbec neuskutoční.

10. Odovzdanie a prevzatie

Dodávateľ zhotovené dielo odovzdá v rámci odovzdávacieho-preberacieho konania, v rámci ktorého Strany vykonajú tie skúšky, obvyklé v prípade daného produktu, ktoré sú potrebné k zisteniu, či bolo plnenie vykonané v súlade so zmluvou.

Plnenie Dodávateľa sa považuje za plnenie podľa zmluvy, ak sa odovzdanie a prevzatie začne v predpísanom termíne plnenia. Prevzatie nie je možné odmietnuť za takú chybu produktu, ktorá, respektíve ktorej oprava alebo doplnenie nie je prekážkou pri používaní produktu podľa určenia. Dodávateľ súčasne s prevzatím poskytne Odberateľovi riadne vystavený záručný list, návod na používanie diela a všetky informácie, potrebné pre riadne a bezpečné používanie dielam ako aj pre plnenie údržby ktorú je povinný vykonávať Objednávateľ, ktorú skutočnosť Objednávateľ s prevzatím uznáva.

Strany sa dohodli tak, že dielo a zabudované materiály sa do vlastníctva Objednávateľa dostanú uhradením ich protihodnoty, Dodávateľ si vyhradzuje svoje vlastnícke právo na vyhotovenom diele, ako aj na zabudovaných materiáloch až do úplnej úhrady ich protihodnoty.

11. Nemožnosť realizácie zmluvy

Ak sa plnenie individuálnej zmluvy stane nemožným z takej príčiny, za ktorú nie je zodpovedná ani jedna strana, a

a) príčina nemožnosti zhotovenia vznikla v okruhu záujmov Dodávateľa, nemôže požadovať úhradu ceny za zhotovenie diela;

b) príčina nemožnosti zhotovenia vznikla v okruhu záujmov Objednávateľa, Dodávateľovi prináleží cena za zhotovenie diela, ale Objednávateľ môže odrátať tú sumu, ktorú Dodávateľ ušetril z dôvodu nemožnosti zhotovenia,

c) príčina nemožnosti vznikla v rámci oblasti záujmu alebo mimo oblasti záujmu oboch strán, Dodávateľovi za vykonanú prácu a jeho výdavkov prináleží pomerná časť ceny za dielo.

V prípade nemožnosti realizácie zmluvy Objednávateľ môže požadovať, aby mu Dodávateľ odovzdal začaté, ale nedokončené dielo, v tomto prípade je potrebné vhodne použiť pravidlá bezdôvodného obohatenia, t.j. Objednávateľ je povinný uhradiť hodnotu nedokončeného diela.

12. Odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy

Objednávateľ môže pred začatím plnenia zmluvy od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, následne až do splnenia zmluvy môže zmluvu vypovedať, v oboch prípadoch stráca poskytnutú zábezpeku. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo vypovedania zmluvy zo strany Objednávateľa je Objednávateľ povinný uhradiť škodu spôsobenú zánikom zmluvy. Odškodnenie sa musí vzťahovať na všetky vzniknuté náklady Dodávateľa, aj s prihliadnutím na pracovné hodiny strávené konzultáciou, príchodom na miesto a projektovaním.

13. Chybné plnenie

Dodávateľ plní chybne v prípade, ak dielo v dobe plnenia nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám uvedeným v zmluve alebo v právnych predpisoch.

Plnenie Dodávateľa sa nepovažuje za chybné, ak Objednávateľ chybu v dobe uzatvorenia zmluvy poznal, alebo chybu v dobe uzatvorenia zmluvy musel poznať.

V prípade chyby, ktorá bola rozpoznaná v dobe šesť mesiacov od realizácie zmluvy je potrebné predpokladať, že rozpoznaná chyba existovala už v dobe plnenia, s výnimkou, ak tento predpoklad nie je v súlade s charakterom diela alebo charakterom chyby. V prípade chyby rozpoznanej po šiestich mesiacoch je Objednávateľ povinný dokázať, že chyba pretrvávala už pri plnení zmluvy.

Objednávateľ v prípade chybného plnenia Dodávateľa môže voči Dodávateľovi uplatniť pohľadávky zo záruky na vecné nedostatky, z produktovej záruky alebo záručné pohľadávky, ale v dôsledku totožnej chyby súbežne nemôže uplatniť záruku za vecné nedostatky a záruku, respektíve produktovú záruku a záruku.

13.1.Záruka za vecné nedostatky

Na základe svojej pohľadávky zo záruky na vecné nedostatky môže Objednávateľ podľa svojej voľby

a) požadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak je vyhovenie zvoleného práva za záruku na vecné nedostatky nemožné, alebo ak by to Dodávateľovi – v porovnaní s vyhovením druhej pohľadávky zo záruky na vecné nedostatky – spôsobovalo neprimerané náklady navyše, s prihliadnutím na hodnoty diela v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a porušenie záujmov spôsobené Objednávateľovi vyhovením práva záruky na vecné nedostatky.

b) môže požadovať pomerné zníženie náhrady, chybu môže na náklady Dodávateľa opraviť sám alebo môže opravou poveriť iného, alebo môže odstúpiť od zmluvy, ak Dodávateľ neposkytol opravu alebo výmenu, tejto svoje povinnosti nevie vyhovieť vo vhodnom termíne, alebo ak zanikol záujem Objednávateľa na oprave alebo na výmene. Odstúpenie nie je možné v dôsledku nepatrnej chyby.

Objednávateľ môže zo zvoleného práva záruky na vecné nedostatky prejsť na iné, ale náklady spojené s prechodom je povinný Dodávateľovi uhradiť, s výnimkou, ak je prechod z dôvodu Dodávateľa, alebo bol prechod inak odôvodnený.

Objednávateľ je povinný chybu oznámiť Dodávateľovi bezodkladne – najneskôr dva mesiace od zistenia chyby – za škody vzniknuté z omeškania oznámenia je zodpovedný Objednávateľ. Požiadavka na záruku na vecné nedostatky Objednávateľa sa premlčí v dobe dva roky od dátumu uskutočneného plnenia. Do doby premlčania sa nezaráta tá časť doby opravy, počas ktorej Objednávateľ vec nedokázal používať podľa určenia.

Pre časť veci dotknutej výmenou alebo opravou sa premlčacia doba záruky na vecné nedostatky začína odznova. Ak Objednávateľ svoje právo na záruku na vecné nedostatky uplatní na oddeliteľnú časť diela – z hľadiska označenej chyby – požiadavka na záruku na vecné nedostatky sa na ostatné časti diela nebude považovať za uplatnenú.

Náklady súvisiace s plnením záručných povinností znáša Dodávateľ. Ak na vznik chyby na diele malo vplyv aj nevykonanie povinnosti údržby zo strany Objednávateľa, náklady vzniknuté v súvislosti s plnením povinnosti záruky na vecné nedostatky je v miere tohto vplyvu povinný znášať Objednávateľ.

Objednávateľ v záujme uplatnenia svojho garančného práva nie je oprávnený na zadržanie ceny za vyhotovenie diela, respektíve do ceny za vyhotovenie diela, ktoré dodávateľovi prináleží, je započítanie pohľadávky voči dodávateľovi pod akýmkoľvek titulom vylúčené.

13.2.Produktová zodpovednosť

V prípade chyby diela môže Objednávateľ od Dodávateľa, ako od výrobcu požadovať, aby chybu produktu opravil, alebo - ak oprava nie je možná vo vhodnom termíne, bez porušenia záujmov Objednávateľa – produkt vymenil. Dielo je chybné vtedy, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám diela platným v dobe uvedenia do prevádzky Dodávateľom, alebo nedisponuje vlastnosťami uvedenými v popise, ktorý poskytol výrobca.

Dodávateľ je oslobodený spod povinnosti produktovej záruky, ak

13.2.1. v dobe uvedenia produktu do distribúcie chybu a základe stavu vedy a techniky nebolo možné rozpoznať;

13.2.2. chybu produktu spôsobil právny predpis alebo povinný úradný predpis.

Objednávateľ je povinný chybu oznámiť Dodávateľovi bezodkladne – najneskôr dva mesiace od zistenia chyby – za škody vzniknuté z omeškania oznámenia je zodpovedný Objednávateľ. Dodávateľ je povinný na poskytovanie produktovej záruky dva roky od uskutočnenia plnenia (uvedenia do distribúcie), tento termín je prekluzívny.

Produktová záruka sa nevzťahuje na sauny, ktoré sa z dôvodu spôsobu zabudovania stanú súčasťou nehnuteľnosti.

13.3. Záruka

Dodávateľ ohľadom diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy postupuje v zmysle slovenského Občianskeho zákonníka, § 620., t.j. Dodávateľ do 2 rokov od prevzatia produktu poskytuje záruku za bezchybnosť diela. Uplynutie tohto termínu je prekluzívne.

Záručnú požiadavku je možné uplatniť so záručným listom, ktorý je prílohou týchto VZP. Na uplatnenie záručného práva sa v ostatných uplatňujú pravidlá záruky na vecné nedostatky.

Dodávateľ je spod svojej záručnej povinnosti oslobodený len v tom prípade, ak dokáže, že dôvod chyby nastal po uskutočnení plnenia.

14. Vyhradenie zodpovednosti

Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z používania diela v nesúlade s jeho určením, alebo za škody vznikajúce z tohto dôvodu, so zvláštnym zreteľom na škody pochádzajúce z porušenia záležitostí uvedených v návode na používanie.

15. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ spravuje osobné údaje Objednávateľa poskytnuté v rámci poskytnutia ponuky alebo uzatvorenia zmluvy v záujme plnenia zmluvy, respektíve v záujme plnenia prípadných záručných požiadaviek. Dodávateľ spravuje výhradne také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie vyššie uvedených cieľov správy osobných údajov a sú vhodné na dosiahnutie tohto cieľa. Dodávateľ osobné údaje spravuje len v miere a počas doby, ktorá je potrebná pre realizáciu daného cieľa.

Dodávateľ poskytnutím svojich osobných údajov súhlasí s ich správou podľa vyššie uvedeného cieľa. Súhlas Objednávateľa sa vzťahuje na postúpenie jeho osobných údajov pre osoby spolupracujúce pri plnení Dodávateľa, vrátane poskytovania v rámci územia Európskej Únie.

Na žiadosť Objednávateľa poskytne Dodávateľ informácie o osobných údajoch Objednávateľa, o ich zdroji, o cieli, o právnom základe, o dobe trvania správy osobných údajov, o mene, adrese a činnosti súvisiacej so správou osobných údajov spracovateľa osobných údajov, o okolnostiach, vplyvoch a opatreniach vykonaných na odstránenie incidentov súvislosti so správou osobných údajov, ďalej – v prípade poskytnutia osobných údajov Objednávateľa – o právnom podklade a o adresátovi poskytnutých údajov, ktoré sám spravuje, alebo sú spravované ním povereného spracovateľa osobných údajov, alebo spracovateľa povereného na základe jeho pokynov.

Objednávateľ môže požadovať poskytnutie informácií o správe svojich osobných údajov, úpravu svojich osobných údajov, ako aj vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov – s výnimkou povinnej správy osobných údajov.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, GDPR.

Objednávateľ môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov využiť možnosť právnej nápravy a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2 3231 3214. email: statny.dozor@pdp.gov.sk).

 

16. Vyhlásenia

Vyhlásenia Strán v súvislosti so zmluvou sú považované za právoplatne podané vtedy, ak boli uskutočnené písomne alebo iným trvalým spôsobom (e-mailom). Vyhlásenie, ktoré bolo poskytnuté na e-mailovej adrese uvedenej vo VZP, resp. v zmluve sa bez odozvy o doručení považuje za doručené v pracovný deň, nasledujúci po odoslaní e-mailu.

17. Platnosť a účinnosť VZP

Uzatvorením individuálnej zmluvy (poskytnutím ponuky alebo jej prijatím) Objednávateľ aj bez osobitného vyhlásenia vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami –ako s dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dodávateľom – a nariadenia, ktoré sú v nich uvedené bez výhrady uznáva voči sebe ako povinné.

Ak by sa ktorejkoľvek bod týchto všeobecných zmluvných podmienok z akejkoľvek príčiny stal neplatným, netýka sa to platnosti ostatných podmienok. Objednávateľ a Dodávateľ sa na základe svojej osobitnej dohody môžu od jednotlivých nariadení, uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach odlíšiť.

Dodávateľ si vyhradzuje právo, aby tieto všeobecné zmluvné podmienky v budúcnosti jednostranne pozmenil, na transakciu medzi Stranami sa vzťahujú VZP platné pri uzatvorení zmluvy.

18. Jurisdikcia, príslušnosť

Strany svoje právne spory prednostne vysporiadajú prostredníctvom dohody, pre prípad neúspešnosti dohody na základe článku 17. odseku 4. nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach určujú jurisdikciu štátneho súdu podľa sídla Dodávateľa, toto ustanovenie s prihliadnutím na bod 2. článku 17. nie je výhradné.

Vyššie uvedené záležitosti nevylučujú, aby sa Objednávateľ so svojou sťažnosťou obrátil a rozhodcovský súd.

19. Aplikovateľné právo, jazyk

Strany pre transakciu s prihliadnutím na bod (2) článku 6. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) ako rozhodné právo určujú pravidlá maďarského právneho systému, s tým, že Dodávateľ má v úcte také nariadenia pre ochranu Objednávateľa, od ktorých – v prípade nezvolenia práva – na základe dohody nie je možné sa odlíšiť.

Aj na pravidlá vystavenia faktúry sa vzťahujú maďarské právne predpisy.

Aj na pravidlá vystavenia faktúry sa vzťahujú slovenské právne predpisy. Objednávateľ mimo Slovenska berie na vedomie, že bez platného Európskeho daňového čísla (IČ DPH) je Dodávateľ povinný vystaviť faktúru za svoje služby s pripočítaním DPH vo výške 20%.

Tieto VZP boli vyhotovené v slovenskom jazyku, Objednávateľ sa s nimi zoznámil v jazyku, ktorý pozná, v prípade rozdielu medzi textom v slovenskom jazyku a jeho prekladom sú smerodajné nariadenia v slovenskom jazyku.

Dátum: 01. 01. 2018

sk hu de en at cz
Obsah koša
0
Poradíme? ×
Noémi CsiszárNoémi Csiszár Noémi Csiszár International manažér Zaslanie správy Online prieskum sauny